DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Membrii Asociatia C.A.R. Cetate Deva au următoarele drepturi:

 • a) să participe la conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 • b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decat in conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 • c) să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de conferință;
 • d) să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru. Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferențiat, în funcție de vechimea neîntreruptă în C.A.R. Cetate și a altor criterii aprobate de acesta. Repartizarea excedentului se poate efectua numai dupa incheierea exercitiului financiar, conform legii ;
 • e) să fie consiliat din punct de vedere financiar de catre personalul C.A.R.Cetate;
 • f) să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri sau daca traverseaza alte situatii obiective limitate in timp, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de grație, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 • g) să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • h) să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.Cetate;
 • i) să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiara personala ca membru CAR Cetate;
 • j) să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru din CAR Cetate. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori și/sau giranți, conform legii;
 • k) să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afliată la UTCAR Regiunea Vest sau Uniunii Nationale, dupa stingerea oricaror obligatii ce le are fata de CAR Cetate, recunonscandu-i-se la noua institutie eventualul fond social ce i se transfera si vechimea in C.A.R.Cetate

În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R.Cetate, consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferinţei pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către consiliul director, convocarea se va face de Uniunea Teritorială sau Uniunea Naţională, după caz, pe baza informațiilor sau constatărilor certe, deținute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

În cazul decesului membrului C.A.R.Cetate, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul director.Membrii Asociatia C.A.R. Cetate Deva au următoarele obligaţii:

 • a) să studieze în sediul C.A.R. Cetate și în sediul agenției, prevederile statutului C.A.R.Cetate, să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • b) să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare si functionare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului director;
 • c) să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 • d) să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • e) să depună la fondul social iniţial o sumă stabilită de Consiliul director şi validată prin hotărârea Conferinţei membrilor;
 • f) să achite ratele, dobânda, comisioanele şi spezele aferente împrumutului contractat în condiţiile stabilite;
 • g) să depună lunar, odată cu contribuţia la fondul social, contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar aprobate de Conferinţa membrilor, în condiţiile stabilite prin regulamente specifice elaborate de Consiliul director.
 • h) în relaţiile cu personalul salariat şi conducerea Asociatia C.A.R. Cetate Deva să aibă un comportament civilizat, să nu împiedice ordinea şi climatul normal de lucru în incinta spaţiilor funcţionale ale instituţiei.